Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: 
European Consulting Group s.r.o. v skratke ECG s.r.o.
,
so sídlom: Pod násypom 7/E/4612, 841 03 Bratislava 4
IČO:  31390579, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo 8532/B  (ďalej len „spoločnosť ECG“),
ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť ECG s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ivana Hojdu, e-mailová adresa hojda@e-c-g.sk, telefónne číslo 0905 100 105 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu tlačiarenských technológií, e-shop s kancelárskymi potrebami

 • Spoločnosť ECG spracúva (i) na účely prípravy zmlúv nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, . 
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu, alebo prenájmu nehnuteľnosti, článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (i) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
 • Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ECG je (i) v prípade sprostredkovania kúpy, predaja, nájmu a prenájmu technológií nevyhnutné na prípravu zmluvnej dokumentácie   
  • Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 
   • x ( Lízingová spoločnosť, resp. banka v prípade kúpy, resp. predaja technológií )
   • BETA Bilancia, s.r.o. / Sídlo:Jasovská 3069/2 851 07 Bratislava / IČO: 46435298
    • Zastúpená: Ing. Táňa Bevelaqua, daňový poradca č. Oprávnenia 1069/2014 / účtovníctvo, daňové a ekonomické poradenstvo
   • ​JUDr. JONÁŠ Ladislav / Bajzova 1, 82108 Bratislava / IČO: 30817889 
    • Zastúpená: JUDr. JONÁŠ Ladislav, / SAK0181 /

b.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 • Spoločnosť ECG spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, 
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ECG s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
   • Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: 

c.    Riešenie sťažností zákazníkov

 • Spoločnosť ECG spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
  • Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.